ZÁSADY o ochraně a zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich údajů je AUGUST centrum kultury, umění a sportu z.s.

Tyto Zásady se týkají také internetových stránek

www.august.cz a www.facebook.com/august.cz

Pokud jste účastníkem našich projektů - svěřujete nám své osobní údaje. Jejich a tím i vaši ochranu nepodceňujeme a jsou pro nás prioritou. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu.

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme níže uvedené osobní údaje, které nám svěříte sami a to z důvodu účasti na našich projektech (zejména festivaly, vzdělávací kurzy, léčebně-ozdravné akce apod.) a plnění smluv z toho vyplývajících:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • poštovní adresa
  • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě
  • Fotografie a video záznamy

V rámci našich projektů (zejména festivaly, vzdělávací kurzy, léčebně-ozdravné akce apod.) pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme pouze v našich propagačních materiálech a na webech www.august.cz a www.facebook.com/august.cz U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků nebo jiné osobní údaje, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud by jste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce - zasílání informací o našich projektech - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby v rámci naší organizace, které jsou vázány mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací (např. správa webových stránek), které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a vyvíjí činnost v souladu s GDPR.

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poskytnutí údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy.

Tyto Zásady platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí zákonnou Ochranu osobních údajů